Home / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.geekmod.pl wyłącznie dla zamówień z adresem dostawy na terenie Polski.

Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Marek Laskowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą WarFactory Marek Laskowski, pod adresem: ul. Brukselska 17, 03-973 Warszawa, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, NIP: 113-275-46-99, REGON 363778103, e-mail: sklep@geekmod.pl; telefon kontaktowy: +48 663-791-797 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik);
 2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego pod adresem URL: www.geekmod.pl umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży;
 3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także Konsumenta-Przedsiębiorcę), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
 5. Towar lub Towary – inserty do pudełek, organizery na plansze graczy, pudełka na żetony, podajniki na karty, przeróżne akcesoria do gier oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
 6. Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
 7. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego, i ewentualnych dodatkowych kosztów, których poniesienie zaakceptował Zamawiający; Cena obowiązuje wyłącznie dla dostaw na terenie Polski;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego z adresem dostawy wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. Miejsce odbioru – miejsce pod adresem: ul. Brukselska 17,0 03-973 Warszawa lub inne miejsce, w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia w Dni robocze, wyłącznie po wcześniejszym mailowym ustaleniu dokładnego terminu odbioru ze Sprzedającym;
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 12. Konto Zamawiającego – narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.;
 13. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
 14. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 15. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 16. Konsument-Przedsiębiorca – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca  Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 17. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. z późn. zm.);
 18. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287. z późn.zm.);
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344. z późn. zm.);
 20. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);
 21. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
 3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Użytkownik może także wybrać widok Stron Towarów w j. angielskim i Cen w walucie euro (EUR), wówczas Cena także jest ceną brutto (zawiera podatek VAT).
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.geekmod.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do Internetu;
  3. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;
  4. aktywne konto e-mail,
  5. obsługa niezbędnych plików cookies.
 7. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce Kontakt i dane firmy. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem wskazanych w niniejszym ustępie środków porozumiewania na odległość.
 8. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi przypomnienia Hasła do Konta Zamawiającego, usługi „Zapytaj o produkt”, usługi „Poleć produkt znajomemu” i usługi „Dodaj opinię” oraz polecenia Strony Towaru na portalu społecznościowym Facebook.  Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres, telefon, ewentualnie inny adres dostawy, ewentualnie NIP i adres siedziby firmy, adres e-mail będący jednocześnie Loginem) oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. 
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto  Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego w tym Loginu i Hasła. Użytkownik kontaktując się ze Sprzedającym może w każdej chwili zrezygnować z Konta Zamawiającego.
 5. Usługa przypomnienia Hasła do Konta Zamawiającego polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta Zamawiającego przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta Zamawiającego adres e-mail linka, który umożliwi Użytkownikowi utworzenie nowego hasła do Konta Zamawiającego.
 6. Zamieszczając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.
 7. Usługa „Zapytaj o produkt” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Towar zapytania dot. szczegółowych informacji o Towarze, jego właściwościach podając przy tym imię oraz adres e-mail do Użytkownika. Sprzedający odpowiada wysyłając informację na wskazany przez Użytkownika e-mail  najpóźniej w ciągu 7 Dni roboczych od otrzymania zapytania.
 8. Usługa „Poleć produkt znajomemu” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości o Towarze do wybranej przez Użytkownika osoby wraz z aktywnym linkiem do Strony Towaru. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na Stronie Towaru wskazuje swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Towarze. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 9. Usługa „Dodaj opinię” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia w Sklepie internetowym indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru wraz z oceną Towaru w pięciogwiazdkowej skali ocen, podając przy tym swoje imię lub pseudonim. Opinia zostanie zamieszczona po jej zaakceptowaniu przez Sprzedającego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi. Sprzedający informuje, że nie przeprowadza postępowania weryfikacyjnego pochodzenia opinii od klienta Sklepu internetowego.
 10. Usługa polecenia Towaru w serwisie społecznościowym Facebook jest dostępna dla Użytkownika, który posiada aktywne konto w tym serwisie i polega na wyświetleniu Strony Towaru wraz z subiektywną opinią Użytkownika o Towarze. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi. Sprzedający informuje, że nie przeprowadza postępowania weryfikacyjnego pochodzenia opinii od klienta Sklepu internetowego.
 11. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 12. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie wybranej przez Użytkownika usługi zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 14. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@geekmod.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego na stronie Sklepu internetowego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 15. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, ale jeśli reklamacja zostanie złożona przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę – termin na jej rozpatrzenie wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Dokonując Zamówienia, Użytkownik musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.
 2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
  2. po wyborze Towarów, kliknięcie w ikonkę „Koszyk” i jeśli Użytkownik wybrał już wszystkie Towary, kliknięcie w przycisk „Do kasy”,
  3. następnie należy: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo dokonać rejestracji Konta Zamawiającego, następnie należy wybrać sposób dostawy na adres na terenie Polski, sposób płatności oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, ewentualnie wpisać uwagi skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole;
  4. w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Potwierdzam zakup i płacę”.
 3. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:
 1. potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. wiadomość mailową o temacie „Dziękujemy za złożenie zamówienia” automatycznie generowana wiadomość e-mail zawierająca numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Towaru (lub odnośnik do opisu na Stronie Towaru w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia, a także prośbę o potwierdzenie Zamówienia klikając w aktywny link w treści emaila;
 2. potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży w postaci wiadomości mailowej wysłanej na wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu adres poczty e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest po zweryfikowaniu Zamówienia przez Sprzedającego i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.
 1. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym. 
 2. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określony w zdaniu pierwszym. 

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:
  1. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta w walucie PLN: MBank 83 1140 2004 0000 3502 7607 2652, zaś w walucie EUR:  MBank 79 1140 2004 0000 3112 0454 3534. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie oraz Loginu. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia,
  2. przedpłata za pomocą systemu płatności elektronicznych PayPal, także przy użyciu kodu BLIK jak i kart kredytowych (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);
  3. płatność za pobraniem –  przy odbiorze Zamówienia od dostawcy lub z Miejsca odbioru.
 2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający poprzez stronę Sklepu internetowego wybiera jako formę płatności płatność poprzez PayPal i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się tam, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności Paypal obsługuje firma payPal obsługuje PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności przelewy24.pl spółce PayPro S.A. zaś przekazywane za proca systemu Paypal – spółce PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A, które są ich administratorem danych osobowych.
 3. W razie wyboru przedpłaty Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, podobnie 7 Dni roboczych od ustalonego terminu odbioru Sprzedający oczekuje na odbiór Zamówienia z Miejsca odbioru. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie lub odbioru Zamówienia w terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim, Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z momentem informacji z platformy płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Zamawiającego (w razie płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych) lub z momentem zawarcia Umowy sprzedaży (w razie płatności za pobraniem).
 5. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz do Paczkomatów InPost 24/7. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru jednak tylko po uprzednim mailowym ustaleniu takiej możliwości ze Sprzedającym. 
 6. Koszty dostawy Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazane są szczegółowo w Sklepie internetowym w zakładce Czas i koszty dostawy. Odbiór z Miejsca odbioru jest bezpłatny.
 7. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w zakładce „Zamówienia” po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego. Obciążenie Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.

ROZDZIAŁ VI –  REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 2. Na Stronie Towaru widoczne są dla Zamawiającego informacje dot. dostępności do wysyłki wybranego przez Zamawiającego Towaru, z zastrzeżeniem że w razie Towarów oferowanych w ramach przedsprzedaży termin wysyłki ustalany jest indywidualnie przez strony Umowy sprzedaży. Jeśli Towar jest w magazynie Sprzedającego wysyłka następuje z reguły w ciągu 2 Dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego, otrzymaniu informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu zapłaty lub też od zawarcia Umowy sprzedaży –  zależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności. Towary wydawane są Konsumentowi lub Konsumentowi – Przedsiębiorcy najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w Umowie sprzedaży inny termin.
 3. Jeśli jednak w Zamówieniu znajdą się Towary niedostępne do wysyłki, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający będący Konsumentem lub Konsumentem – Przedsiębiorcą, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
 4. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy. W przypadku, gdy adres dostawy znajduje się poza Polską, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności ceny i kosztów dostawy Zamówienia.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.
 6. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem lub Konsumentem – Przedsiębiorcą, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i Towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
 8. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon, a na życzenie Zamawiającego faktura VAT. Od 01.01.2020 roku otrzymanie faktury  możliwe jest wyłącznie po poprawnym przekazaniu stosownych danych (w tym numeru NIP) podczas składania Zamówienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
 9. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

ROZDZIAŁ VII –  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta oraz Konsumenta-Przedsiębiorcy do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, weszła w posiadanie rzeczy. 
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (WarFactory Marek Laskowski, ul. Brukselska 17, 03-973 Warszawa, adres e-mail: sklep@geekmod.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracane Towary należy jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: WarFactory Marek Laskowski, ul. Brukselska 17, 03-973 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca proszony jest o należyte zabezpieczenie na czas wysyłki zwracanego Towaru.
 7. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Oznacza to, że jeśli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca zwraca Towar uszkodzony, używany w innym celu niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do zwrotu Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy Ceny pomniejszonej o utraconą wartość Towaru poprzez nieprawidłowe korzystanie z Towaru.
 8. Zgodnie z postanowienia art. 38. ust. 1. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi oraz Konsumentowi-Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
  8. w której Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ VIII – REKLAMACJE:

 1. W przypadku Towarów zakupionych do 31.12.2022 roku Sprzedający ponosi względem Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców odpowiedzialność za wady Towaru zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku Towarów zakupionych po 01.01.2023 roku Sprzedający ponosi względem Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży na zasadach wskazanych w przepisach Ustawy konsumenckiej – Rozdział 5A Ustawy konsumenckiej (art. 43a i n.).
 3. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument lub Konsument – Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku stwierdzenia wad Towaru/niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@geekmod.pl listownie na adres: WarFactory Marek Laskowski, ul. Brukselska 17, 03-973 Warszawa.
 5. O ile do Towaru dołączony jest dokument gwarancyjny, to gwarancji na Towary udziela ich producent. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że nie udziela gwarancji na Towary w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, a jedynie przekazuje oświadczenia gwarancyjne producentów Towarów. Warunki gwarancji zawarte są w dokumencie gwarancyjnym dołączanym do Towaru.
 6. Zamawiający składając reklamację proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru/niezgodności Towaru z Umową sprzedaży i żądania reklamującego z tytułu rękojmi (wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Towaru/ w razi istotnej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży) lub z tytułu gwarancji, jak wskazane w dokumencie gwarancyjnym. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu zakupu u Sprzedającego (np. kopii faktury VAT).
 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, www.wiih.org.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/ Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 ROZDZIAŁ IX – DANE OSOBOWE:

 1. Użytkownik rejestrując Konto Zamawiającego i/lub dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub korzystając z pozostałych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną wskazanych w Rozdziale III niniejszego Regulaminu – przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego). 
 2. W przypadku kontaktu ze Sprzedającym, i/lub korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie wybranych przez Użytkownika usług drogą elektroniczną, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Zamawiających mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, sądom, organom ścigania, na ich żądanie. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.
 4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. 

ROZDZIAŁ X – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców również Ustawy konsumenckiej.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Zamawiającego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
 3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianie Regulaminu drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta lub Konsumenta – Przedsiębiorcę.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta lub dane firmowe Konsumenta- Przedsiębiorcy

…………………………………………….

adres zamieszkania/adres działalności Konsumenta- Przedsiębiorcy

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT

WarFactory Marek Laskowski, ul. Brukselska 17, 03-973 Warszawa

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.geekmod.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Umowa sprzedaży została zawarta z WarFactory Marek Laskowski w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w  dniu ………………..……………. roku.[i]

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy:

………..……..……………………………………. ………………………………..

Data i podpis odstępującego od umowy sprzedaży  (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

[i]                       NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ